• Gratis verzending vanaf €50
  • Minimaal 3 maanden met 1 bos droogbloemen
  • Duurzaam
  • Geleverd binnen 3 werkdagen

Algemene voorwaarden van droogbloemenvoordeel.nl

 

 

Definities

 

Droogbloemenvoordeel.nl: droogbloemenvoordeel.nl, gevestigd te Moerkapelle onder KVK nummer: 82562415.

Klant: degene met wie droogbloemenvoordeel.nl een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Droogbloemenvoordeel.nl en klant samen.

Comsument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens droogbloemenvoordeel.nl.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende

algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 

Alle prijzen die droogbloemenvoordeel.nl hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief  btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen op die droogbloemenvoordeel.nl hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan droogbloemenvoordeel.nl te allen tijde wijzigen.

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die droogbloemenvoordeel.nl niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Betaling

De betaling zal direct bij bestellen voltooit worden. Dit zal uitgevoerd worden via 1 van de aangegeven betaal opties. Dit alles tenzij anders aangegeven of schriftelijk afgesproken met Droogbloemenvoordeel.nl en de klant.

 

Herroepingsrecht

 

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

het product niet is gebruikt

het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

het product geen los tijdschrift of losse krant is

het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

zodra de consument het eerste product

bij een abonnement heeft ontvangen

zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@droogbloemenvoordeel.nl,

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan droogbloemenvoordeel.nl, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

De kosten voor het retourneren van het online aangeschafte product zijn voor rekening van de klant.

Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal droogbloemenvoordeel.nl deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan droogbloemenvoordeel.nl heeft geretourneerd.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

Droogbloemenvoordeel.nl blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van droogbloemenvoordeel.nl op grond van wat voor met droogbloemenvoordeel.nl gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd kan droogbloemenvoordeel.nl zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

Indien droogbloemenvoordeel.nl een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft droogbloemenvoordeel.nl het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

 

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft droogbloemenvoordeel.nl het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan droogbloemenvoordeel.nl kan tegenwerpen.

 

Levertijd

 

De door droogbloemenvoordeel.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van droogbloemenvoordeel.nl.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij droogbloemenvoordeel.nl niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Transportkosten

 

De transportkosten zijn voor rekening van droogbloemenvoordeel.nl, tenzij de levering buiten Nederland plaats vindt of schriftelijk anders is afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan droogbloemenvoordeel.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan droogbloemenvoordeel.nl, bij gebreke waarvan droogbloemenvoordeel.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring

 

Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

 

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart droogbloemenvoordeel.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door droogbloemenvoordeel.nl geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 

De klant dient een door droogbloemenvoordeel.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant droogbloemenvoordeel.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

Consumenten dienen droogbloemenvoordeel.nl uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat droogbloemenvoordeel.nl in staat is hierop adequaat te reageren.

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat droogbloemenvoordeel.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan droogbloemenvoordeel.nl.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling droogbloemenvoordeel.nl ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als droogbloemenvoordeel.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan droogbloemenvoordeel.nl verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid droogbloemenvoordeel.nl

 

Droogbloemenvoordeel.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het ontstaan van enige schade voortkomend uit een aankoop via droogbloemenvoordeel.nl  (indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.).

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Recht op ontbinding

 

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer droogbloemenvoordeel.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door droogbloemenvoordeel.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat droogbloemenvoordeel.nl in verzuim is.

Droogbloemenvoordeel.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien droogbloemenvoordeel.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor droogbloemenvoordeel.nl 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat droogbloemenvoordeel.nl er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

D

Droogbloemenvoordeel.nl is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

Droogbloemenvoordeel.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Opgesteld op 20 oktober 2021